Sprawa T-235/09: Skarga wniesiona w dniu 17 czerwca 2009 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Edificios Inteco.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.220.33/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 września 2009 r.

Skarga wniesiona w dniu 17 czerwca 2009 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Edificios Inteco

(Sprawa T-235/09)

(2009/C 220/70)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 12 września 2009 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel: G. Valero Jordana, pełnomocnik)

Strona pozwana: Edificios Inteco, SL (Valladolid, Hiszpania)

Żądania strony skarżącej

– nakazanie, by pozwana zwróciła na rzecz skarżącej kwotę 157.238,07 Eur wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 81.686,22 Eur do dnia 1 czerwca 2009 r. oraz dalszymi odsetkami w wysokości 21,73796 Eur/dzień od dnia 2 czerwca 2009 r. do dnia całkowitej zapłaty długu,

– obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Komisja żąda częściowego zwrotu kwot wypłaconych tytułem zaliczki na rzecz Edificios Inteco SL w ramach umowy dotyczącej projektu "Energy - Comfort 2000 Phase I", obejmującej budowę biurowca w mieście Valladolid (Hiszpania), która została rozwiązana przez Komisję.

Jako podstawę żądań skarżąca podnosi brak wykonania zobowiązań umownych przez pozwaną.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.