Sprawa T-232/06: Evropaiki Dynamiki v. Komisja Europejska. - OpenLEX

Sprawa T-232/06: Evropaiki Dynamiki v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.311.33/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 października 2011 r.

Wyrok Sądu z dnia 9 września 2011r. - Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji

(Sprawa T-232/06)(1)

(Zamówienia publiczne na usługi - Procedura przetargowa - Usługi obejmujące specyfikację, opracowanie, konserwację i utrzymanie systemów informatycznych służb celnych w związku z niektórymi projektami informatycznymi - Odrzucenie oferty oferenta - Udzielenie zamówienia innemu oferentowi - Skarga o odszkodowanie - Nieuwzględnienie wymogów formalnych - Niedopuszczalność - Skarga o stwierdzenie nieważności - Termin składania ofert - Termin składania wniosków o informacje - Równość traktowania - Oczywisty błąd w ocenie)

(2011/C 311/56)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 22 października 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateny, Grecja) (przedstawiciele: adwokaci N. Korogiannakis i N. Keramidas)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Wilderspin i E. Manhaeve, pełnomocnicy)

Przedmiot

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 19 czerwca 2006 r., na mocy której odrzucono ofertę konsorcjum utworzonego przez skarżącą i inne spółki w ramach procedury przetargowej dotyczącej specyfikacji, opracowania, konserwacji i utrzymania systemów informatycznych służb celnych w związku z projektami informatycznymi "CUST-DEV" jak też, na mocy której udzielono zamówienia innemu oferentowi oraz, po drugie, żądanie naprawienia szkody.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE zostaje obciążona zarówno własnymi kosztami, jak też kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

______

(1) Dz.U. C 261 z 28.10.2006.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.