Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.144.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 maja 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 22 marca 2017 r. - Haswani/Rada
(Sprawa T-231/15) 1

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające przyjęte wobec Syrii - Zamrożenie środków finansowych - Dostosowanie skargi - Obowiązek uzasadnienia - Prawo do obrony - Błąd w ocenie - Proporcjonalność - Odpowiedzialność pozaumowna)

Język postępowania: francuski

(2017/C 144/46)

(Dz.U.UE C z dnia 8 maja 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: George Haswani (Yabroud, Syria) (przedstawiciel: adwokat G. Karouni)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: początkowo G. Étienne i S. Kyriakopoulou, następnie S. Kyriakopoulou, pełnomocnicy)

Interwenient popierający żądania strony pozwanej: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Havas i R. Tricot, pełnomocnicy)

Przedmiot

Po pierwsze, wniosek oparty na art. 263 TFUE i zmierzający do stwierdzenia nieważności decyzji wykonawczej Rady (WPZiB) 2015/383 z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii (Dz.U. 2015, L 64, s. 41); rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2015/ 375 z dnia 6 marca 2015 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii (Dz.U. 2015, L 64, s. 10); decyzji Rady (WPZiB) 2015/837 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającej decyzję 2013/255/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii (Dz.U. 2015, L 132, s. 82); rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2015/828 z dnia 28 maja 2015 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii (Dz.U. 2015, L 132, s. 3); decyzji Rady (WPZiB) 2016/850 z dnia 27 maja 2016 r. zmieniającej decyzję 2013/255/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii (Dz.U. 2016, L 141, s. 125); oraz rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2016/840 z dnia 27 maja 2016 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii (Dz.U. 2016, L 141, p. 30) w zakresie, w jakim wspomniane akty dotyczą strony skarżącej, oraz po drugie, wniosek oparty na art. 268 TFUE i zmierzający do naprawienia szkody, którą strona skarżąca miała ponieść w związku z tymi aktami.

Sentencja

1) Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Rady (WPZiB) 2016/850 z dnia 27 maja 2016 r. zmieniającej decyzję 2013/255/ WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii (Dz.U. 2016, L 141, s. 125) oraz rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2016/840 z dnia 27 maja 2016 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii zostaje odrzucony jako niedopuszczalny.
2) Stwierdza się nieważność decyzji wykonawczej Rady (WPZiB) 2015/383 z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii, rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2015/375 z dnia 6 marca 2015 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii, decyzji Rady (WPZiB) 2015/837 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającej decyzję 2013/255/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii oraz rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2015/828 z dnia 28 maja 2015 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii w zakresie w jakim te akty dotyczą George'a Haswaniego.
3) Wniosek G. Haswaniego o odszkodowanie zostaje oddalony.
4) Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty poniesione w związku z wnioskami o stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej 2015/383, rozporządzenia wykonawczego 2015/375, decyzji 2015/837 oraz rozporządzenia wykonawczego 2015/828, a także jedną trzecią kosztów G. Haswaniego poniesionych w związku z tymi wnioskami.
5) George Haswani pokrywa własne koszty poniesione w związku z wnioskami o stwierdzenie nieważności decyzji 2016/850 oraz rozporządzenia wykonawczego 2016/840, a także z wnioskiem o odszkodowanie, jak również dwie trzecie kosztów Rady poniesionych w związku z tymi wnioskami.
6) Komisja Europejska pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 213 z 29.6.2015.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.