Sprawa T-231/14 P: EMA v. Drakeford.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.363.37

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 listopada 2015 r.

Wyrok Sądu z dnia 16 września 2015 r. - EMA/Drakeford
(Sprawa T-231/14 P) 1

(Odwołanie - Służba publiczna - Personel tymczasowy - Umowa o pracę na czas określony - Decyzja o nieprzedłużeniu - Artykuł 8 akapit pierwszy WZIP - Przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony - Nieograniczone prawo orzekania)

Język postępowania: francuski

(2015/C 363/45)

(Dz.U.UE C z dnia 3 listopada 2015 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Europejska Agencja Leków (EMA) (przedstawiciele: T. Jabłoński i N. Rampal Olmedo, pełnomocnicy, wspierani przez adwokatów D. Waelbroecka i A. Duron)

Druga strona postępowania: David Drakeford (Dublin, Irlandia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

Interwenienci popierający żądania wnoszącego odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i G. Gattinara, pełnomocnicy); Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (przedstawiciele: M. Heikkilä i E. Maurage, pełnomocnicy); Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) (przedstawiciele: H. Caniard i V. Peres de Almeida, pełnomocnicy); Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (przedstawiciele: D. Detken, S. Gabbi i C. Pintado, pełnomocnicy); Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (przedstawiciele: J. Mannheim i A. Daume, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie mające na celu uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (trzecia izba) z dnia 5 lutego 2014 r. Drakeford/EMA (F-29/13, Zb.Orz.SP, EU:F:2014:10).

Sentencja

1)
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (trzecia izba) z dnia 5 lutego 2014 r. Drakeford/EMA (F-29/13, EU:F:2014:10) zostaje uchylony w zakresie, w jakim Sąd do spraw Służby Publicznej skorzystał w nim z nieograniczonego prawa orzekania w kwestiach majątkowych w odniesieniu do okresu następującego po ogłoszeniu wyroku.
2)
W pozostałym zakresie odwołanie zostaje oddalone.
3)
Sprawa zostaje przekazana do Sądu do spraw Służby Publicznej celem ponownego rozpoznania.
4)
Rozstrzygnięcie o kosztach, które ma pokryć David Drakeford i Europejska Agencja Leków (EMA), nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
5)
Komisja Europejska, Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex), Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) pokrywają każdy własne koszty związane z postępowaniem w niniejszej instancji.
1 Dz.U. C 202 z 30.6.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.