Sprawa T-230/18: Czarnecki v. Parlament Unii Europejskiej. - OpenLEX

Sprawa T-230/18: Czarnecki v. Parlament Unii Europejskiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.246.22/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 lipca 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 6 czerwca 2019 r. - Czarnecki/Parlament
(Sprawa T-230/18) 1

(Prawo instytucjonalne - Członek Parlamentu Europejskiego - Wypowiedzi skierowane pod adresem innego posła do Parlamentu - Wcześniejsze zakończenie wykonywania mandatu i funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu - Prawo do obrony - Nadużycie władzy - Równość traktowania)

Język postępowania: francuski

(2019/C 246/23)

(Dz.U.UE C z dnia 22 lipca 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Ryszard Czarnecki (Warszawa, Polska) (przedstawiciel: adwokat M. Casado García-Hirschfeld)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: N. Görlitz, S. Seyr i S. Alonso de León, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 263 TFUE o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wcześniejszego zakończenia wykonywania mandatu wiceprzewodniczącego Parlamentu przez skarżącego.

Sentencja

1)
Skarga zostaje odrzucona.
2)
Ryszard Czarnecki zostaje obciążony kosztami postępowania, w tym kosztami postępowania w przedmiocie środków tymczasowych.
1 Dz.U. C 231 z 2.7.2018.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.