Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.194.18/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 2 lipca 2011 r.

Skarga wniesiona w dniu 26 kwietnia 2011 r. - Wall przeciwko OHIM - Bluepod Media Worldwide (bluepod media)

(Sprawa T-227/11)

(2011/C 194/30)

Język skargi: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 2 lipca 2011 r.)

Strony

Strona skarżąca: Wall AG (Berlin, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat A. Nordemann)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Bluepod Media Worldwide Ltd (Londyn, Zjednoczone Królestwo)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

– stwierdzenie częściowej nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie R 301/2010-1; i

– obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Bluepod Media Worldwide Ltd

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy "bluepod media" dla towarów i usług z klas 9, 35, 38 i 41 - zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 6099709

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępowaniu w sprawie sprzeciwu: strona skarżąca

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: graficzny wspólnotowy znak towarowy nr 5660972 "blue spot" dla usług z klas 35, 36, 37 i 38; słowny międzynarodowy znak towary nr 880800 "BlueSpot" dla usług z klas 35, 37 i 38; zarejestrowany w Niemczech słowny znak towarowy nr 30472373 "BlueSpot" dla usług z klas 35, 37 i 38

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: oddalenie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: częściowe uwzględnienie odwołania i częściowe odrzucenie zgłoszenia; odpowiednio, uwzględnienie zgłoszenia w pozostałym zakresie i częściowe oddalenie sprzeciwu.

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 ze względu na błędną ocenę Izby Odwoławczej, że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.