Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.202.24/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 19 kwietnia 2017 r. - Adapta Color/EUIPO - Coatings Foreign IP (Rustproof System ADAPTA)
(Sprawa T-226/17)

Język skargi: hiszpański

(2017/C 202/39)

(Dz.U.UE C z dnia 26 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Adapta Color, SL (Peñiscola, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokaci G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal i E. Armero Lavie)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Coatings Foreign IP Co. LLC (Wilmington, Delaware, Stany Zjednoczone)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy zawierający elementy słowne "Rustproof System ADAPTA" - unijny znak towarowy nr 4 368 239

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie R 2408/2015-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- uwzględnienie niniejszej skargi w całości;
- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie strony pozwanej i, ewentualnie, interwenienta kosztami niniejszego postępowania, a także kosztami poniesionymi w związku z postępowaniem w sprawie unieważnienia prawa do znaku i postępowaniem odwoławczym przed EUIPO.

Podniesione zarzuty

Zarzuty i główne argumenty identyczne z tymi podnoszonymi w sprawie T-223/17.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.