Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.195.25

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 czerwca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 5 maja 2017 r. - Messe Friedrichshafen/EUIPO - El Corte Inglés (Out Door)
(Sprawa T-224/16) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Graficzny unijny znak towarowy Out Door - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy OUTDOOR PRO - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Artykuł 76 rozporządzenia nr 207/2009]

Język postępowania: angielski

(2017/C 195/35)

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Messe Friedrichshafen GmbH (Friedrichshafen, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat W. Schulte Hemming)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: M. Eberl i D. Hanf, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również, interwenient przed Sądem: El Corte Inglés, SA (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat J.L. Rivas Zurdo)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 8 lutego 2016 r. (sprawa R 2302/2011-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy El Corte Inglés a Messe Friedrichshafen.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Messe Friedrichshafen GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 232 z 27.6.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.