Sprawa T-223/10: Skarga wniesiona w dniu 20 maja 2010 r. - Regione Puglia przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.179.56/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 lipca 2010 r.

Skarga wniesiona w dniu 20 maja 2010 r. - Regione Puglia przeciwko Komisji

(Sprawa T-223/10)

(2010/C 179/95)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Regione Puglia (Bari, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci F. Brunelli, A. Aloia)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania strony skarżącej

– Unieważnienie noty obciążeniowej nr 3241001630 wydanej w dniu 26 lutego 2010 r. przez Komisję Europejską.

– Obciążenie pozwanej kosztami postępowania, wynagrodzeniami i opłatami oraz ryczałtowymi wydatkami ogólnymi.

Zarzuty i główne argumenty

Przedmiotem niniejszej skargi jest nota obciążeniowa z dnia 26 lutego 2010 r. wydana przez pozwaną na podstawie decyzji C(2009) 10350 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie anulowania części wkładu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) do Programu Operacyjnego POR Puglia w zakresie Celu 1 2000-2006. Decyzja ta była przedmiotem skargi Regione Puglia i Włoch w sprawach T-84/10(1) i T-117/10(2).

W uzasadnieniu skargi skarżąca powołuje się na:

– Nieważność decyzji C(2009) 10350 z dnia 22 grudnia 2009 r. na podstawie zarzutów i głównych argumentów przywołanych w sprawie T-84/10.

– Naruszenie art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych(3), który przewiduje zwiększenie o 1,5 % stopy procentowej stosowanej przez EBC w stosunku do głównych operacji refinansowych, w zakresie w jakim zaskarżona nota obciążeniowa przewiduje stopę procentową, opublikowaną w Dz.U. w dniu 1 kwietnia 2010 r., zwiększoną o 3,5 %.

______

(1) Dz.U. C 113, z 1.5.2010, s. 58

(2) dotychczas nieopublikowana w Dz.U.

(3) Dz.U. L 64, z 6.3.2001, s. 13

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.