Sprawa T-222/24: Skarga wniesiona w dniu 27 kwietnia 2024 r.- KF/EBI

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3628

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2024 r.

Skarga wniesiona w dniu 27 kwietnia 2024 r.- KF/EBI
(Sprawa T-222/24)

(C/2024/3628)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2024 r.)

Strony

Strona skarżąca: KF (przedstawiciel: L. Levi, adwokat)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie, że niniejsza skarga jest dopuszczalna i zasadna;

w konsekwencji:

- stwierdzenie nieważności decyzji EBI z dnia 17 stycznia 2024 r. oddalającej skargę o mobbing w zakresie, w jakim skarga ta dotyczy B;

- zasądzenie od EBI zadośćuczynienia za krzywdę, jakiej doznała skarżąca, ustalonego na kwotę 50 000 EUR;

- obciążenie EBI całością kosztów postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący nieprzestrzegania nowej polityki na rzecz godności w pracy oraz naruszenia kompetencji, odpowiednio, przewodniczącej i komisji dochodzeniowej.

2. Zarzut drugi dotyczący błędnego zrozumienia pojęcia mobbingu i błędów w ocenie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.