Dz.U.UE.C.2019.44.82/4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 29 listopada 2018 r. - Aliança - Vinhos de Portugal / EUIPO - Lidl Stiftung
(ALIANÇA VINHOS DE PORTUGAL)
(Sprawa T-222/18) 1

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/114)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Prezes dziewiątej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 166 z 14.5.2018.