Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.101.19/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 kwietnia 2013 r.

Skarga wniesiona w dniu 16 stycznia 2013 r. - Senz Technologies przeciwko OHIM - Impliva (parasole)

(Sprawa T-22/13)

(2013/C 101/41)

Język skargi: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 6 kwietnia 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Senz Technologies BV (Delft, Niderlandy) (przedstawiciele: adwokaci W. Hoyng i C. Zeri)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Impliva BV (Amsterdam, Niderlandy)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 26 września 2012 r. w sprawie R 2453/2010-3;
uwzględnienie argumentu podniesionego przed Sądem i stwierdzenie, że rejestracja wzoru wspólnotowego nr 000579032-0001 była ważna;
obciążenie Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) koszami własnymi oraz kosztami poniesionymi przez skarżącą.

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wzór wspólnotowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie prawa do wzoru: wzór "parasole" - zarejestrowany wzór wspólnotowy nr 000579032-0002

Właściciel wzoru wspólnotowego: skarżąca

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wzoru: Impliva BV

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do wzoru: wniosek o unieważnienie prawa do wzoru został oparty na art. 4 i art. 9 rozporządzenia Rady nr 6/2002

Decyzja Wydziału Unieważnień: uwzględnienie wniosku o unieważnienie prawa do wzoru

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 7 ust. 1 i art. 6 w zw. z art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 6/2002

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.