Sprawa T-219/24: Skarga wniesiona w dniu 26 kwietnia 2024 r. - Quality First/EUIPO (MORE Nutrition)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3626

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2024 r.

Skarga wniesiona w dniu 26 kwietnia 2024 r. - Quality First/EUIPO (MORE Nutrition)
(Sprawa T-219/24)

(C/2024/3626)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2024 r.)

Strony

Strona skarżąca: Quality First GmbH (Elmshorn, Niemcy) (przedstawiciel: J. Schneider i M. Kleinn, adwokaci)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy MORE Nutrition - zgłoszenie nr 18 573 655

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie R 1909/2023-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji oraz uchylenie decyzji wydanej przez EUIPO w pierwszej instancji z dnia 31 sierpnia 2023 r.;

- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

- Naruszenie zasad równego traktowania i dobrej administracji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.