Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.182.28

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 maja 2018 r.

Skarga wniesiona w dniu 30 marca 2018 r. - Piaggio & C. / EUIPO Zhejiang Zhongneng Industry Group (motorowery)
(Sprawa T-219/18)

Język skargi: włoski

(2018/C 182/32)

(Dz.U.UE C z dnia 28 maja 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Piaggio & C. SpA (Pontedera, Włochy) (przedstawiciel: adwokat F. Jacobacci)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd (Taizhou, Chiny)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego wzoru: Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd

Sporny wzór: wzór wspólnotowy nr 1 783 655-0002

Zaskarżona decyzja: decyzja Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie R 1496/2015-3

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- unieważnienie należącego do właściciela wzoru wspólnotowego zarejestrowanego pod nr 1 783 655-0002 w oparciu o wszystkie podstawy określone w niniejszej skardze;
- obciążenie strony pozwanej oraz właściciela kosztami związanymi z postępowaniem przed izbą odwoławczą zgodnie z art. 190 regulaminu postępowania przed Sądem;
- obciążenie EUIPO i ewentualnie interwenienta całością kosztów niniejszego postępowania.

Podniesione zarzuty

- nieprawidłowa wykładnia i stosowanie art. 6 rozporządzenia nr 6/2002;
- naruszenie art. 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 6/2002;
- naruszenie art. 25 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 6/2002.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.