Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.178.31/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 czerwca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 12 kwietnia 2017 r. - M J Quinlan & Associates/EUIPO - Intersnack Group (Kształt kangura)
(Sprawa T-219/17)

Język skargi: niemiecki

(2017/C 178/45)

(Dz.U.UE C z dnia 6 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: M J Quinlan & Associates Pty Ltd (Hope Island, Queensland, Australia) (przedstawiciele: adwokaci M. Freiherr von Welser i A. Bender)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Intersnack Group GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Trójwymiarowy unijny znak towarowy (Kształt kangura) - unijny znak towarowy nr 13 342

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie R 218/2016-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania;
- wyznaczenie rozprawy, aby w pełni zagwarantować stronie skarżącej prawo do bycia wysłuchanym.

Podniesione zarzuty

- naruszenie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009;
- naruszenie art. 51 ust. 1 lit. a) w związku z art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009;
- naruszenie art. 51 ust. 1 lit. a) w związku z art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.