Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.221.21/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 lipca 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 16 maja 2017 r. - Mühlbauer Technology/EUIPO (Magicrown)
(Sprawa T-218/16) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Magicrown - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 221/28)

(Dz.U.UE C z dnia 10 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Mühlbauer Technology GmbH (Hamburg, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci M. Zintler i A. Stolz)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: S. Hanne, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 7 marca 2016 r. (sprawa R 1213/2015-4) dotyczącą rejestracji oznaczenia słownego Magicrown jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Mühlbauer Technology GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 232 z 27.6.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.