Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.202.20/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 czerwca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 3 kwietnia 2017 r. - FVE Holýšov I i in./Komisja
(Sprawa T-217/17)

Język postępowania: angielski

(2017/C 202/35)

(Dz.U.UE C z dnia 26 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: FVE Holýšov I s. r. o. (Praga, Republika Czeska) i 27 innych skarżących (przedstawiciele: adwokaci A. Reuter, H. Wendt, C. Bürger, T. Christner, W. Schumacher, A. Compes i T. Herbold)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej C(2016) 7827 final z dnia 28 listopada 2016 r., pomoc państwa SA.40171 (2015/NN) 1 , dotyczącej wspierania produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Republice Czeskiej; oraz
- obciążenie strony pozwanej kosztami postepowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi siedem zarzutów.

1. W zarzucie pierwszym strona skarżąca twierdzi, że w piśmie z lipca 2004 r. skierowanym do właściwych organizacji przemysłowych strona pozwana zdecydowała już, że przyjęty w Republice Czeskiej program wspierania produkcji energii ze źródeł odnawialnych nie stanowi pomocy państwa. Decyzja ta jest prawnie wiążąca dla strony pozwanej, która nie cofnęła jej, ani też nie może jej wycofać.
2. Zarzut drugi dotyczy naruszenia uzasadnionych oczekiwań strony skarżącej oraz zasady pewności prawa.
3. W ramach zarzutu trzeciego strona skarżąca podnosi, że czeski system wspierania produkcji energii ze źródeł odnawialnych nie stanowi pomocy państwa.
4. W zarzucie czwartym strona skarżąca twierdzi, że zaskarżona decyzja zmusza Republikę Czeską do wdrożenia zbyt obszernego mechanizmu kontroli, a tym samym narusza uzasadnione oczekiwania strony skarżącej co do niezawodności programu.
5. W ramach zarzutu piątego strona skarżąca utrzymuje, że zaskarżona decyzja jest oparta na błędnych ustaleniach faktycznych, gdyż uznano w niej, że operatorzy systemu dystrybucyjnego mają obowiązek przerzucania kosztów wytworzenia energii ze źródeł odnawialnych na odbiorców energii. W prawie czeskim nie przewidziano tego rodzaju obowiązku.
6. W zarzucie szóstym strona skarżąca twierdzi, że zaskarżona decyzja narusza art. 5 ust. 1 TUE (ograniczenie kompetencji zasadą przyznania).
7. W zarzucie siódmym strona skarżąca podnosi, że zaskarżona decyzja została wydana w oparciu o oczywisty błąd w ocenie.
1 Dz.U. 2017, C 69, s. 2.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.