Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.287.19/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 sierpnia 2016 r.

Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2016 r. - Telefónica/Komisja
(Sprawa T-216/13) 1

(Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Rynki telekomunikacyjne portugalski i hiszpański - Klauzula o zakazie konkurencji na rynku iberyjskim w umowie dotyczącej nabycia przez Telefónikę należącego do Portugal Telecom udziału w brazylijskim operatorze telefonii mobilnej Vivo - Ochrona prawna "w zakresie dozwolonym przez prawo" - Naruszenie ze względu na cel - Ograniczenie akcesoryjne - Autonomia zachowania skarżącej - Potencjalna konkurencja - Naruszenie ze względu na skutki - Obliczanie kwoty grzywny - Wniosek o przesłuchanie świadków)

Język postępowania: hiszpański

(2016/C 287/22)

(Dz.U.UE C z dnia 8 sierpnia 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Telefónica, SA (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez i E. Peinado Iríbar)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Giolito i C. Urraca Caviedes, pełnomocnicy)

Przedmiot

Tytułem głównym żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2013) 306 final z dnia 23 stycznia 2013 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 TFUE (sprawa COMP/39.839 - Telefónica/Portugal Telecom), a tytułem subsydiarnym żądanie obniżenia kwoty grzywny.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność art. 2 decyzji Komisji C (2013) 306 final z dnia z dnia 23 stycznia 2013 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 TFUE (sprawa COMP/39.839 - Telefónica/Portugal Telecom) w zakresie, w jakim wysokość grzywny nałożonej Telefónicę, SA została ustalona na 66 894 000 EUR, w odniesieniu do ustalenia tej kwoty na podstawie wartości sprzedaży przyjętej przez Komisję Europejską.
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) Telefónica pokrywa trzy czwarte własnych kosztów oraz jedną czwartą kosztów poniesionych przez Komisję. Komisja pokrywa trzy czwarte własnych kosztów i jedną czwartą kosztów poniesionych przez Telefónicę.
1 Dz.U. C 156 z 1.6.2013.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.