Sprawa T-215/24: Skarga wniesiona w dniu 24 kwietnia 2024 r. - Rigo Trading/EUIPO (Przedstawienie falistego prostokąta)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3624

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2024 r.

Skarga wniesiona w dniu 24 kwietnia 2024 r. - Rigo Trading/EUIPO (Przedstawienie falistego prostokąta)
(Sprawa T-215/24)

(C/2024/3624)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2024 r.)

Strony

Strona skarżąca: Rigo Trading SA (Senningerberg, Luksemburg) (przedstawiciel: H. Held, adwokat)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Międzynarodowa rejestracja wskazująca Unię Europejską graficznego znaku towarowego (Przedstawienie falistego prostokąta) - międzynarodowa rejestracja nr 1700702

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie R 2150/2023-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez EUIPO;

- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

- Naruszenie art. 20, art. 41 ust. 1 i art. 41 ust. 2 lit. a) i c) Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w odniesieniu do prawa do bycia wysłuchanym oraz zasad dobrej administracji, pewności prawa i równego traktowania.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.