Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.168.33/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 maja 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 7 kwietnia 2017 r. - Pear Technologies/EUIPO - Apple (PEAR)
(Sprawa T-215/17)

Język skargi: angielski

(2017/C 168/44)

(Dz.U.UE C z dnia 29 maja 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Pear Technologies Ltd (Makao, Chiny) (przedstawiciel: J. Coldham, solicitor, i E. Himsworth, QC)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Apple Inc. (Cupertino, Kalifornia, Stany Zjednoczone)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający: Strona skarżąca

Przedmiotowy sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy zawierający element słowny "PEAR" - zgłoszenie nr 13 115 076

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie R 860/2016-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji; albo
- przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Izbę Odwoławczą;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi przez stronę skarżącą przed Izbą Odwoławczą;
- obciążenie drugiej strony postępowania przed Izbą Odwoławczą, na wypadek gdyby przystąpiła do sprawy w charakterze interwenienta, kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi przez stronę skarżącą przed Izbą Odwoławczą.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.