Sprawa T-215/09: Skarga wniesiona w dniu 3 czerwca 2009 r. - Freistaat Sachsen przeciwko Komisji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.180.58/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 sierpnia 2009 r.

Skarga wniesiona w dniu 3 czerwca 2009 r. - Freistaat Sachsen przeciwko Komisji

(Sprawa T-215/09)

(2009/C 180/107)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 1 sierpnia 2009 r.)

Strony

Strona skarżąca: Freistaat Sachsen (przedstawiciele: adwokaci U. Soltész i P. Melcher)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 24 marca 2009 r. [C (2009) 2010 wersja ostateczna] (NN 4/2009, ex N 361/2008 - Niemcy, port lotniczy Drezno) na podstawie art. 231 akapit pierwszy WE w zakresie, w jakim Komisja stwierdza w niej, że wkład kapitałowy Niemiec udzielony na budowę i przedłużenie pasa startowego

portu lotniczego w Dreźnie stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 WE i

– zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich obciążenie Komisji kosztami poniesionymi przez skarżącego.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący kwestionuje decyzję Komisji C (2009) 2010 wersja ostateczna z dnia 24 marca 2009 r. (NN 4/2009, ex N 361/2008 - Niemcy, port lotniczy Drezno), w której Komisja zatwierdziła jak środek zgodny ze wspólnym rynkiem na podstawie art. 87 ust. 3 lit. c) WE wkład na kapitał własny dokonany w celu budowy i przedłużenia pasa startowego portu lotniczego w Dreźnie. Skarżący wnosi o stwierdzenie nieważności tej decyzji w zakresie, w jakim zaklasyfikowała ona sporny środek jako pomoc państwa.

W uzasadnieniu skargi skarżący podnosi w pierwszej kolejności, że poprzez zastosowanie przepisów o pomocy państwa do spornego środka Komisja narusza podział kompetencji określony w traktacie WE i zasadę kompetencji powierzonych zawartą w art. 5 akapit pierwszy WE. Publiczne finansowanie budowy infrastruktury, dostępnej swobodnie wszystkim potencjalnym użytkownikom na warunkach obiektywnych i niedyskryminujących, co do zasady nie wchodzi w zakres zastosowania przepisów o pomocy państwa jako ogólne działanie z zakresu polityki gospodarczej.

Drugi zarzut dotyczy zakwalifikowania Flughafen Dresden GmbH jako przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 WE w odniesieniu do zastąpienia starego pasa startowego przez nowy.

Ponadto skarżący podnosi, że Komisja nie uwzględniła, iż Flughafen Dresden GmbH jest państwową spółką służącą realizacji jednego celu (single purpose vehicle), posługującą się formą organizacyjną prawa prywatnego, wobec czego nie może być uważana za beneficjenta pomocy w zakresie, w jakim państwo wyposażą ja w środki niezbędne do realizacji jej zadań.

W zarzucie czwartym skarżący podnosi, że wytyczne z 2005 r.(1) naruszają pierwotne prawo wspólnotowe, ponieważ są niewłaściwe przedmiotowo i wewnętrznie sprzeczne, zważywszy na brak posiadania charakteru przedsiębiorstwa przez operatorów regionalnych portów lotniczych. Powinny one uzupełniać, a nie zastępować wytyczne z 1994 r.(2). Wytyczne z 2005 r. objęły też budowę portów lotniczych przepisami o pomocy państwa. Działalność ta we wcześniejszych nadal obowiązujących wytycznych z 1994 r. była wyraźnie wyłączona z zastosowania przepisów o pomocy państwa.

Posiłkowo skarżący podnosi w zarzucie piątym, że sporny środek spełnia wszystkie warunki określone w wyroku w sprawie Altmark Trans(3) i w końcu również z tego powodu nie stanowi pomocy państwa.

______

(1) Komunikat Komisji - Wytyczne wspólnotowe dotyczące finansowania portów lotniczych i pomocy państwa na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw lotniczych oferujących przeloty z regionalnych portów lotniczych (Dz.U. 2005, C 312, s. 1).

(2) Komunikat Komisji - Wytyczne Komisji z 1994 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu WE oraz art. 61 porozumienia EOG do pomocy państwa w sektorze lotnictwa (Dz.U. 1994, C 350, s. 5).

(3) Wyrok Trybunału z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie C-280/00 Altmark Trans i Regierungspräsidium Magdeburg, Rec. s. I-7747.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.