Sprawa T-214/24: Skarga wniesiona w dniu 22 kwietnia 2024 r. - Apple and Apple Distribution International/Komisja

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3623

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2024 r.

Skarga wniesiona w dniu 22 kwietnia 2024 r. - Apple and Apple Distribution International/Komisja
(Sprawa T-214/24)

(C/2024/3623)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2024 r.)

Strony

Strona skarżąca: Apple Inc. (Cupertino, Kalifornia, Stany Zjednoczone), Apple Distribution International Ltd (Cork, Irlandia) (przedstawiciele: D. Beard, S. Love i J. Bourke, -adwokaci-, i W. Knibbeler, T. van Helfteren oraz M. Lawton, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2024 r., doręczonej Apple w dniu 13 lutego 2024 r. C(2024) 785 final, (sprawa DMA.100022, zamykającej badanie rynku wszczęte decyzją C(2023) 6077 zgodnie z art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1925 1  w zakresie, w jakim decyzja ta błędnie opiera się na stwierdzeniu, że iMessage jest usługą łączności interpersonalnej niewykorzystującej numerów w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1925 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 2 ; oraz

- obciążenie Komisji Europejskiej

Komisja kosztami postępowania poniesionymi przez skarżącą zgodnie z art. 134 regulaminu postępowania przed Sądem, w tym kosztami poniesionymi przez interwenientów.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strony skarżące podnoszą zarzut dotyczący błędnej wykładni i błędnego zastosowania rozporządzenia 2022/1925 i dyrektywy 2018/1972, a także błędów w ustaleniach faktycznych, stwierdzając, że iMessage usługą łączności interpersonalnej niewykorzystującej numerów.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1925 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie kontestowalnych i sprawiedliwych rynków w sektorze cyfrowym oraz zmiany dyrektyw (UE) 2019/1937 i (UE) 2020/1828 (akt o rynkach cyfrowych) (Dz.U. 2022, L 265, s. 1).
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej (Dz.U. 2018, L 321, s. 36).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.