Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.178.29/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 czerwca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 6 kwietnia 2017 r. - Out of the blue/EUIPO - Dubois i MFunds USA (FUNNY BANDS)
(Sprawa T-214/17)

Język skargi: angielski

(2017/C 178/43)

(Dz.U.UE C z dnia 6 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Out of the blue KG (Lilienthal, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci G. Hasselblatt, V. Töbelmann i A. Zarm)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Frédéric Dubois (Lasne, Belgia) i MFunds USA LLC (Miami Beach, Floryda, Stany Zjednoczone)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciele spornego znaku towarowego: Frédéric Dubois i MFunds USA LLC

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy "FUNNY BANDS" - unijny znak towarowy nr 9 350 794

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie R 1081/2016-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- unieważnienie unijnego znaku towarowego nr 009 350 794 "FUNNY BANDS" na podstawie art. 52 ust. 1 lit. a) w związku art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009;
- obciążenie EUIPO własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez stronę skarżącą;
- obciążenie właścicieli unijnego znaku towarowego ich własnymi kosztami, w przypadku gdy przystąpią do sprawy w charakterze interwenientów.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 52 ust. 1 lit. a) w związku z art. 7 ust. 1 b) i c) rozporządzenia nr 207/2009.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.