Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.168.33/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 maja 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 5 kwietnia 2017 r. - Romantik Hotels & Restaurants/EUIPO - Hotel Preidlhof (ROMANTIK)
(Sprawa T-213/17)

Język skargi: niemiecki

(2017/C 168/43)

(Dz.U.UE C z dnia 29 maja 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Romantik Hotels & Restaurants (Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci S. Hofmann i W. Göpfert)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Hotel Preidlhof GmbH (Naturns, Włochy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy "ROMANTIK" - unijny znak towarowy nr 2 527 109

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie R 1257/2016-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, w zakresie, w jakim w decyzji tej utrzymano w mocy stwierdzenie, że unijny znak towarowy nr 2 527 109 "ROMANTIK" (słowny znak towarowy) jest nieważny;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 52 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia;
- Naruszenie art. 7ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 52 ust. 2 tego rozporządzenia.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.