Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.168.32

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 maja 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 4 kwietnia 2017 r. - ZGS/EUIPO (Schülerhilfe1)
(Sprawa T-209/17)

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 168/42)

(Dz.U.UE C z dnia 29 maja 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: ZGS Bildungs-GmbH (Gelsenkirchen, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat T. Remmerbach)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy "Schülerhilfe1" - zgłoszenie nr 15 113 038

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie R 1789/2016-4

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- nakazanie EUIPO pokrycia własnych kosztów oraz kosztów poniesionych przez ZGS Bildungs-GmbH.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009;
- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.