Sprawa T-209/16: Skarga wniesiona w dniu 3 maja 2016 r. - Apax Partners UK/EUIPO - Apax Partners Midmarket (APAX PARTNERS). - OpenLEX

Sprawa T-209/16: Skarga wniesiona w dniu 3 maja 2016 r. - Apax Partners UK/EUIPO - Apax Partners Midmarket (APAX PARTNERS).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.232.30/2

Akt nieoceniany
Wersja od: 27 czerwca 2016 r.

Skarga wniesiona w dniu 3 maja 2016 r. - Apax Partners UK/EUIPO - Apax Partners Midmarket (APAX PARTNERS)
(Sprawa T-209/16)

Język skargi: angielski

(2016/C 232/39)

(Dz.U.UE C z dnia 27 czerwca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Apax Partners UK Ltd (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: D. Rose i J. Warner, solicitors)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Apax Partners Midmarket (Paryż, Francja)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy "APAX PARTNERS" - unijny znak towarowy nr 1 805 282

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie R 1611/2014-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w całości i nakazanie EUIPO przywrócenia rejestracji w całości;
-
obciążenie EUIPO i każdej strony uczestniczącej w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą kosztami niniejszego postępowania, a także kosztami postępowania odwoławczego przed Izbą Odwoławczą oraz postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku przed Wydziałem Unieważnień.

Podniesione zarzuty

-
Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. a) i b) w związku z art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.