Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.151.35

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 maja 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 30 marca 2017 r. - Apax Partners UK/EUIPO - Apax Partners Midmarket (APAX PARTNERS)
(Sprawa T-209/16) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego APAX PARTNERS - Wcześniejszy słowny międzynarodowy znak towarowy APAX - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Podobieństwo usług - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) oraz art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: angielski

(2017/C 151/45)

(Dz.U.UE C z dnia 15 maja 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Apax Partners UK Ltd (Londyn, Wielka Brytania) (przedstawiciele: D. Rose i J. Warner, solicitors)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: J. Ivanauskas, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również, interwenient przed Sądem: Apax Partners Midmarket (Paryż, Francja) (przedstawiciel: adwokat C. Joly)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 17 lutego 2016 r. (sprawa R 1611/2014-2) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku pomiędzy Apax Partners Midmarket a Apax Partners UK.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Apax Partners UK Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania, włącznie z niezbędnymi kosztami poniesionymi przez Apax Partners Midmarket w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
1 Dz.U. C 232 z 27.6.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.