Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.231.23/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 lipca 2017 r.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 8 maja 2017 r. - Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Komisja
(Sprawa T-207/16 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - Zamówienia publiczne - Ostrzeżenie dotyczące wykluczenia - Ostrzeżenie dotyczące weryfikacji - Wniosek o zawieszenie wykonania - Brak pilnego charakteru)

Język postępowania: grecki

(2017/C 231/29)

(Dz.U.UE C z dnia 17 lipca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Saloniki, Grecja) (przedstawiciel: adwokat V. Christianos)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: S. Delaude i A. Katsimerou, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek na podstawie art. 278 i 279 TFUE o zawieszenie wykonania decyzji o ogólnym wykluczeniu skarżącego oraz decyzji o zamieszczeniu i aktywowaniu ostrzeżenia dotyczącego wykluczenia skarżącego w systemie wczesnego ostrzegania lub w systemie wczesnego wykrywania i wykluczania.

Sentencja

1) Wniosek w przedmiocie środka tymczasowego zostaje odrzucony.
2) Rozstrzygniecie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postepowanie w sprawie.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.