Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.195.33

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 czerwca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 3 kwietnia 2017 r. - Argus Security Projects/Komisja i EUBAM
(Sprawa T-206/17)

Język postępowania: francuski

(2017/C 195/46)

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Argus Security Projects (Limassol, Cypr) (przedstawiciele: adwokaci T. Bontinck i A. Guillerme)

Strona pozwana: Komisja Europejska, Misja Unii Europejskiej dotycząca pomocy granicznej (EUBAM) w Libii

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji EUBAM Lybia z dnia 24 stycznia 2017 r. zastępującej decyzję pierwotną z dnia 16 lutego 2014 r. o niewybraniu oferty przedstawionej przez spółkę Argus w ramach przetargu odnoszącego się do świadczenia usług z zakresu bezpieczeństwa w ramach misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (umowa EUBAM-13-020) i udzieleniu zamówienia spółce Garda;
- obciążenie stron pozwanych kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczy naruszenia art. 110 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298, s. 1), zasad określonych w dokumentacji przetargowej odnoszących się do udzielenia zamówienia, w szczególności pkt 4.1 i 12.1 instrukcji dla oferentów oraz zasad równego traktowania oferentów i niedyskryminacji. Ten zarzut podzielony jest na trzy części:
- pierwsza część dotyczy braku mobilizacji zasobów technicznych i operacyjnych zgodnych z warunkami przetargu;
- druga część dotyczy braku mobilizacji zasobów ludzkich zgodnych z warunkami przetargu;
- trzecia część dotyczy braku wiarygodności planu mobilizacji i wzięcia pod uwagę wcześniejszego doświadczenia oferentów w nieprzyjaznym środowisku.
2. Zarzut drugi dotyczy istotnej zmiany pierwotnych warunków zamówienia i naruszenia zasady równego traktowania. Ten zarzut podzielony jest na dwie części:
- pierwsza część dotyczy oceny zasobów ludzkich;
- druga część dotyczy oceny zasobów technicznych i planu mobilizacji.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.