Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.179.53/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 lipca 2010 r.

Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2010 r. - Vesteda Groep przeciwko Komisji Europejskiej

(Sprawa T-206/10)

(2010/C 179/90)

Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Vesteda Groep BV (Maastricht, Niderlandy) (przedstawiciele: G. van der Wal i T. Boesman, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania strony skarżącej

– Stwierdzenie nieważności Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r.;

– obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2009) 26 wersja ostateczna z dnia 15 grudnia 2009 r. dotyczącej pomocy państwa E 2/2005 i N 642/2009 (Niderlandy)

– pomoc istniejąca i pomoc specjalna na projekty dla spółek mieszkalnictwa społecznego. Na poparcie swej skargi skarżąca podnosi trzy zarzuty.

Po pierwsze, skarżąca twierdzi, że w motywach 25 - 37 zaskarżonej decyzji Komisja błędnie uznała, naruszając przy tym

prawo, iż niderlandzki system finansowania mieszkalnictwa społecznego i wszystkie zmiany wprowadzone doń po wejściu w życie traktatu EWG stanowią pomoc istniejącą, i na tej podstawie dokonała jego oceny na podstawie art. 108 ust. 1 TFUE oraz rozdziału V rozporządzenia nr 659/1999(1). W opinii skarżącej Komisja popełniła błędy w ocenie, nie zasięgnęła w wystarczającym stopniu informacji o zmianach tego systemu oraz niedostatecznie uzasadniła zaskarżoną decyzję.

Po drugie, w opinii skarżącej Komisja błędnie i z naruszeniem prawa zatwierdziła w zaskarżonej decyzji środki zaproponowane przez Niderlandy w rozumieniu art. 19 ust. 1 rozporządzenia nr 659/1999 na podstawie art. 19 tego rozporządzenia. Zatwierdzone przez Komisję środki są niewystarczające lub niewłaściwe do tego, aby zapewnić zgodność istniejącej pomocy z art. 107 TFUE w związku z art. 106 TFUE. Ponadto Komisja błędnie zastosowała warunki określone w art. 106 ust. 2 TFUE i niedostatecznie uzasadniła swą decyzję.

Po trzecie, skarżąca twierdzi, że Komisja błędnie i z naruszeniem prawa nie wszczęła postępowania zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE oraz art. 4 ust. 4 rozporządzenia nr 659/1999.

______

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 traktatu WE (Dz.U. L 83, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.