Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.195.32

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 czerwca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 3 kwietnia 2017 r. - GY/Komisja
(Sprawa T-203/17)

Język postępowania: francuski

(2017/C 195/45)

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: GY (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej EPSO/AD/293/14 z dnia 23 grudnia 2016 r., mocą której strona skarżąca nie została dopuszczona do oceny zintegrowanej;
- zasądzenie od Komisji Europejskiej kwoty oszacowanej ex aequo et bono na 5 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę;
- w każdym razie obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia przez komisję konkursową obowiązku uzasadnienia w związku z tym, że nie przedstawiła stronie skarżącej kryteriów oceny, które przyjęła w celu wykonania wyroku z dnia 20 lipca 2016 r., GY/ Komisja, F-123/15, EU:F:2016:160.
2. Zarzut drugi dotyczący naruszenia przez komisję konkursową ogłoszenia o konkursie, w zakresie w jakim arbitralnie ograniczyła swoją ocenę doświadczenia zawodowego skarżącego, opierając się w odniesieniu do trzech zagadnień jedynie na długości tego doświadczenia.
3. Zarzut trzeci dotyczący licznych oczywistych błędów w ocenie popełnionych przez komisję konkursową, które miały wpływ na niezgodność z prawem decyzji przyznającej mu tylko 17 punktów na 56 (przy ustaleniu progu na 22 punkty).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.