Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.178.21/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 czerwca 2017 r.

Postanowienie Sądu z dnia 6 kwietnia 2017 r. - Brancheforeningen for Regulerkraft i Danmark/Komisja
(Sprawa T-203/16) 1

(Pomoc państwa - Skarga do Komisji - Skarga na bezczynność - Zajęcie przez Komisję stanowiska kończące stan bezczynności - Umorzenie postępowania)

Język postępowania: duński

(2017/C 178/28)

(Dz.U.UE C z dnia 6 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Brancheforeningen for Regulerkraft i Danmark (Ikast, Dania) (przedstawiciel: N. Gade, avocat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Recchia i S. Maaløe, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 265 TFUE żądanie stwierdzenia, że Komisja bezprawnie nie dotrzymała terminów dotyczących czasu trwania wstępnego postępowania wyjaśniającego w przedmiocie pomocy państwa, zaś po wszczęciu formalnego postępowania w bezprawny sposób nie wydała rozstrzygnięcia w przedmiocie wniesionej do niej przez skarżącą w przedmiocie pomocy państwa skargi.

Sentencja

1) Umarza się postępowanie w przedmiocie skargi.
2) Brancheforeningen for Regulerkraft i Danmark i Komisja Europejska zostają obciążone kosztami.
1 Dz.U. C 232 z 27.6.2016
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.