Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.195.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 czerwca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 31 marca 2017 r. - Calhau Correia de Paiva/Komisja
(Sprawa T-202/17)

Język postępowania: angielski

(2017/C 195/44)

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Ana Calhau Correia de Paiva (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci V. Villante i G. Pandey)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności następujących decyzji i aktów, w danym wypadku stwierdzając najpierw, że ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/293/14 i rozpatrywany system językowy są niezgodne z prawem i nie mają zastosowania do skarżącej na mocy art. 277 TFUE:
- decyzji Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) i komisji konkursowej z dnia 9 listopada 2015 o nieumieszczeniu nazwiska kandydatki na liście rezerwy kadrowej konkursu EPSO/AD/293/14;
- decyzji EPSO i komisji konkursowej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie odmowy zmiany decyzji z dnia 9 listopada 2015 r. oraz nieumieszczenia nazwiska kandydatki na liście rezerwy kadrowej;
- decyzji EPSO z dnia 22 grudnia 2016 r. oddalającej zażalenie administracyjne złożone przez skarżącą na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego urzędników na decyzję komisji konkursowej o nieumieszczeniu jej nazwiska na liście rezerwy kadrowej konkursu EPSO/AD/293/14 i na ponowną odmowną decyzję;
- listy rezerwy kadrowej konkursu EPSO/AD/293/14.
- obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi pięć zarzutów.

1. Zarzut pierwszy, dotyczący naruszenia art. 1 regulaminu pracowniczego urzędników i zasad niedyskryminacji, proporcjonalności i równości szans w zakresie, w jakim EPSO nałożyło wymóg używania klawiatury QWERTY UK, AZERTY FR/BE lub QWERTZ DE dla realizacji zadania, a także oczywistego błędu w ocenie.
2. Zarzut drugi, dotyczący naruszenia rozporządzenia nr 1 z 1958 r. w odniesieniu do zatwierdzonego systemu językowego, potwierdzonego w ogłoszeniu o konkursie EPSO/AD/293/14, a także zarzut bezprawności i braku możliwości zastosowania tego ogłoszenia o konkursie.
3. Zarzut trzeci, dotyczący naruszenia art. 1 regulaminu pracowniczego urzędników i zasad niedyskryminacji oraz proporcjonalności w zakresie, w jakim EPSO lub komisja konkursowa ograniczyły wybór drugiego języka przez kandydatów w konkursie do języków niemieckiego, angielskiego i francuskiego.
4. Zarzut czwarty, dotyczący naruszenia zasady równości szans w zakresie procedury egzaminacyjnej konkursu EPSO.
5. Zarzut piąty, dotyczący naruszenia art. 296 akapit drugi TFUE i art. 25 regulaminu pracowniczego urzędników w zakresie, w jakim EPSO nie uzasadniło swojej decyzji o zatwierdzeniu i promowaniu określonego systemu językowego, a także naruszenia ogłoszenia o konkursie i Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, ponieważ EPSO wykonywało funkcje, które są zastrzeżone dla komisji konkursowej.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.