Sprawa T-202/14: LR Health & Beauty Systems v. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.98.34/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 marca 2016 r.

Wyrok Sądu z dnia 26 stycznia 2016 r. - LR Health & Beauty Systems/OHIM - Robert McBride (LR nova pure.)
(Sprawa T-202/14) 1

[Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego LR nova pure. - Wcześniejszy słowny międzynarodowy znak towarowy NOVA - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

Język postępowania: angielski

(2016/C 098/44)

(Dz.U.UE C z dnia 14 marca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: LR Health & Beauty Systems GmbH (Ahlen, Niemcy) (przedstawiciel: adwokaci N. Weber i L. Thiel)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: I. Harrington, pełnomocnik)

Drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM był również: Robert McBride Ltd (Manchester, Zjednoczone Królestwo)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 22 stycznia 2014 r. (sprawa R 272/2013-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciw między Robert McBride Ltd a LR Health & Beauty Systems GmbH.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
LR Health & Beauty Systems GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 235 z 21.7.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.