Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.86.24/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 kwietnia 2006 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 lutego 2006 r. - Alecansan przeciwko OHIM

(Sprawa T-202/03)(1)

(Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie wspólnotowego graficznego znaku towarowego COMP USA - Wcześniejszy krajowy graficzny znak towarowy COMP USA - Brak podobieństwa towarów i usług - Odrzucenie sprzeciwu - Art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

(2006/C 86/46)

Język postępowania: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 8 kwietnia 2006 r.)

Strony

Strona skarżąca: Alecansan, SL (Madryt, Hiszpania) (Przedstawiciele: adwokaci M. Baylos Morales, P. Merino Baylos, J. Arribas García, A. Velázquez Ibáñez i A. Angulo Lafora)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Przedstawiciele: D. Botis i A. Folliard-Monguiral, pełnomocnicy)

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również, interwenient przed Sądem: CompUSA Management Co. (Dallas, Stany Zjednoczone) (Przedstawiciel: P. Brownlow, solicitor)

Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 24 marca 2003 r. (sprawa R 711/2002-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Alecansan, SL a CompUSA Management Co.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami własnymi oraz kosztami poniesionymi przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory).

3) Interwenient ponosi własne koszty.

______

(1) Dz.U. C 184 z 2.8.2003

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.