Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.178.29/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 czerwca 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 29 marca 2017 r. - SB/EUIPO
(Sprawa T-200/17)

Język postępowania: angielski

(2017/C 178/42)

(Dz.U.UE C z dnia 6 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: SB (przedstawiciel: adwokat S. Pappas)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji odmownej dyrektora wykonawczego Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie przedłużenia po raz drugi ze skarżącą umowy zatrudnienia oraz decyzji dyrektora wykonawczego EUIPO z dnia 19 grudnia 2016 r. oddalającej zażalenie skarżącej z dnia 1 września 2016 r.;
- obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi cztery zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej w wyniku zastosowania wewnętrznych przepisów skarżącej zrównujących urzędników i personel tymczasowy zatrudniony na czas nieokreślony. Co więcej, dokonując rozróżnienia między personelem tymczasowym zatrudnionym na czas określony i personelem tymczasowym mającym umowy na czas nieokreślony pozwana narusza regulamin pracowniczy oraz, w niniejszej sprawie, zasadę równego traktowania
2. Zarzut drugi dotyczący braku uzasadnienia lub niezgodnego z prawem, wewnętrznie sprzecznego i niewystarczającego uzasadnienia.
3. Zarzut trzeci dotyczący nieposzanowania obowiązku staranności wobec personelu.
4. Zarzut czwarty dotyczący dyskryminacji ze względu na wiek w wyniku stosowania przez pozwaną polityki kadrowej nakierowanej na obniżenie średniego wieku personelu.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.