Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.178.22/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 czerwca 2017 r.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 23 marca 2017 r. - Węgry/Komisja
(Sprawa T-20/17 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - Pomoc państwa - Węgierski podatek obrotowy od reklamy - Decyzja stwierdzają niezgodność pomocy z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej zwrot - Wniosek o zawieszenie wykonania - Brak pilnego charakteru)

Język postępowania: węgierski

(2017/C 178/30)

(Dz.U.UE C z dnia 6 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Węgry (przedstawiciel: M. Fehér, pełnomocnik)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Bottka i P.-J. Loewenthal, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek na podstawie art. 278 i 279 TFUE o zawieszenie wykonania decyzji C(2016) 6929 wersja ostateczna Komisji z dnia 4 listopada 2016 r. dotyczącej środka SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) zastosowanego przez Węgry w dziedzinie opodatkowania dochodów z reklamy.

Sentencja

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.
2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.