Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.325.19/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2013 r.

Wyrok Sądu z dnia 16 września 2013 r. - Hiszpania przeciwko Komisji

(Sprawa T-2/07) 1

(Fundusz Spójności - Rozporządzenie (WE) nr 1164/94 - Projekty dotyczące rekultywacji dorzecza rzeki Júcar (Hiszpania) - Częściowe cofnięcie pomocy finansowej - Zamówienia publiczne na roboty budowlane - Kryteria udzielania zamówień - Najkorzystniejsza ekonomicznie oferta - Równość traktowania - Przejrzystość - Kwalifikowalność wydatków - Ustalanie korekt finansowych - Artykuł H ust. 2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1164/94 - Proporcjonalność)

(2013/C 325/31)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2013 r.)

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciele: początkowo J. M. Rodríguez Cárcamo, następnie A. Rubio González, abogados del Estado)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo A. Steiblytė i L. Escobar Guerrero, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata M. Canala Fontcubertę, następnie A. Steiblytė i S. Pardo Quintillán, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2006) 5102 z dnia 20 października 2006 r. zmniejszającej wymiar pomocy przyznanej z Funduszu Spójności na rzecz grupy projektów noszących oznaczenie 2001.ES.16.C.PE.050 i dotyczących uzdatniania wód w dorzeczu rzeki Júcar (Hiszpania).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Królestwo Hiszpanii pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.
1 Dz.U. C 56 z 10.3.2007.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.