Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.161.38

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 maja 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 29 marca 2017 r. - QD/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
(Sprawa T-199/17)

Język postępowania: angielski

(2017/C 161/54)

(Dz.U.UE C z dnia 22 maja 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: QD (przedstawiciel: adwokat H. Tettenborn)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji odmownej EUIPO z dnia 2 czerwca 2016 r., doręczonej stronie skarżącej w dniu 3 czerwca 2016 r., w sprawie drugiego przedłużenia umowy o pracę ze stroną skarżącą w charakterze członka personelu tymczasowego na podstawie art. 2 lit. f) WZIP; i
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi sześć zarzutów.

1. Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia właściwych przepisów Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i WZIP, czyli art. 110 regulaminu pracowniczego oraz art. 2 lit. f) i art. 8 WZIP.
2. Zarzut drugi dotyczący oczywistego błędu w ocenie.
3. Zarzut trzeci dotyczący naruszenia obowiązku lojalności i staranności przez EUIPO.
4. Zarzut czwarty dotyczący naruszenia zasady dobrej administracji (art. 41 ust. 1, 2 i 3 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej) przez EUIPO.
5. Zarzut piąty dotyczący naruszenia wymogów rozporządzenia (WE) nr 45/2001 1  a w szczególności art. 27 ust. 1 i 2 lit. b) tego rozporządzenia przez EUIPO.
6. Zarzut szósty dotyczący naruszenia przez EUIPO uzasadnionych oczekiwań strony skarżącej.
1 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.