Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.178.20/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 czerwca 2017 r.

Postanowienie Sądu z dnia 20 marca 2017 r. - Kohrener Landmolkerei i DHG/Komisja
(Sprawa T-199/16) 1

[Skarga o stwierdzenie nieważności - System gwarantowanych tradycyjnych specjalności - Rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 - Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/304 - Termin na złożenie do Komisji przez właściwe organy zawiadomienia o sprzeciwie - Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej]

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 178/27)

(Dz.U.UE C z dnia 6 czerwca 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Kohrener Landmolkerei GmbH (Penig, Niemcy) i DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH (Frohburg, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat A. Wagner)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo D. Triantafyllou, J. Guillem Carrau i J. Herkommer, następnie D. Triantafyllou i J. Herkommer, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparty na art. 263 TFUE wniosek zmierzający do stwierdzenia nieważności rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/304 z dnia 2 marca 2016 r. rejestrującego w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Heumilch/ Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno (GTS)] (Dz.U. 2016, L 58, s. 28).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona jako oczywiście pozbawiona podstawy prawnej.
2) Kohrener Landmolkerei GmbH i DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.
1 Dz.U. C 232 z 27.6.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.