Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.222.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.

Skarga wniesiona w dniu 29 kwietnia 2016 r. - Klassisk investment/EUIPO (CLASSIC FINE FOODS)
(Sprawa T-194/16)

Język postępowania: niemiecki

(2016/C 222/39)

(Dz.U.UE C z dnia 20 czerwca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Klassisk investment Ltd (Hongkong, Chińska Republika Ludowa) (przedstawiciele: adwokaci J. Plate i R. Kaase)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Międzynarodowa rejestracja wskazująca Unię Europejską graficznego znaku towarowego zawierającego elementy słowne "CLASSIC FINE FOODS" - międzynarodowa rejestracja nr 1 222 164

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie R 1970/2015-1

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania, w tym kosztami postępowania odwoławczego.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) w związku z art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009;
- Naruszenie art. 75 rozporządzenia nr 207/2009.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.