Sprawa T-189/15: TMG Landelijke Media i Willems v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.98.44

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 marca 2016 r.

Postanowienie Sądu z dnia 15 stycznia 2016 r. - TMG Landelijke Media i Willems/Komisja
(Sprawa T-189/15) 1

[Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Korespondencja między władzami niderlandzkimi a Komisją dotycząca rocznego dostosowania składki Niderlandów do budżetu Unii przeprowadzanego na podstawie dochodu narodowego brutto - Częściowa odmowa dostępu - Umorzenie postępowania]

Język postępowania: niderlandzki

(2016/C 098/58)

(Dz.U.UE C z dnia 14 marca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: TMG Landelijke Media BV (Amsterdam, Niderlandy) i Menzo Willems (Voorburg, Niderlandy) (przedstawiciele: adwokaci R.S. Le Poole i L. Broers)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Clotuche-Duvieusart i F. Ronkes Agerbeek, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 17 lutego 2015 r. odmawiającej częściowo udzielenia M. Willemsowi dostępu do dokumentów zawierających korespondencję między władzami niderlandzkimi a Komisją dotyczącą rocznego dostosowania składki Niderlandów do budżetu Unii Europejskiej.

Sentencja

1)
Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone.
2)
Komisja Europejska pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez TMG Landelijke Media BV i Menzaa Willemsa.
1 Dz.U. C 190 z 8.6.2015.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.