Sprawa T-189/13: PP Nature-Balance Lizenz v. Komisja Europejska. - OpenLEX

Sprawa T-189/13: PP Nature-Balance Lizenz v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.34.36/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 2 lutego 2015 r.

Wyrok Sądu z dnia 11 grudnia 2014 r. - PP Nature-Balance Lizenz/Komisja
(Sprawa T-189/13) 1
(Produkty lecznicze stosowane u ludzi - Substancja czynna "tolperyzon" - Artykuł 116 dyrektywy 2001/83/WE - Decyzja Komisji nakazująca państwom członkowskim zmianę krajowych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi, zawierających daną substancję czynną - Ciężar dowodu - Proporcjonalność)

Język postępowania: niemiecki

(2015/C 034/41)

(Dz.U.UE C z dnia 2 lutego 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: PP Nature-Balance Lizenz GmbH (Hamburg, Niemcy) (przedstawiciel: M. Ambrosius, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo B.-R. Killmann i M. Šimerdová, następnie B.-R. Killmann i A. Sipos, pełnomocnicy)

Przedmiot

Stwierdzenie w części nieważności decyzji wykonawczej Komisji K(2013)369 (wersja ostateczna) z dnia 21 stycznia 2013 r. dotyczącej pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi, zawierających substancję czynną "tolperyzon" w kontekście zastosowania art. 31 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
PP Nature-Balance Lizenz GmbH pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.
1 Dz.U. C 164 z 8.6.2013.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.