Sprawa T-189/04: Skarga wniesiona dnia 24 maja 2004 r. przez Christiana van der Haegena przeciwko Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.217.23/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2004 r.

Skarga wniesiona dnia 24 maja 2004 r. przez Christiana van der Haegena przeciwko Komitetowi Ekonomiczno- Społecznemu

(Sprawa T-189/04)

(2004/C 217/42)

(Język postępowania: francuski)

(Dz.U.UE C z dnia 28 sierpnia 2004 r.)

Dnia 24 maja 2004 r. do Sekretariatu Sądu Pierwszej Instancji wpłynęła skarga przeciwko Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, złożona przez Christiana van der Haegena, zamieszkałego w Brukseli, reprezentowanego przez adwokatów Sébastiena Orlandi, Alberta Coolena, Jean-Noëla Louisa i Etienne Marchala, z adresem do doręczeń w Luksemburgu.

Skarżący wnosi do Trybunału o:

– stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu wewnętrznego CESE/C/02/03 w przedmiocie niedopuszczenia skarżącego do konkursu;

– obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Ogłoszenie o konkursie przewidywało, że warunkiem dopuszczenia będzie między innymi wykazanie przez kandydata pięciu lat doświadczenia zawodowego w instytucjach europejskich, z tego co najmniej czterech lat w ramach Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i/lub Komitetu Regionów. W pierwszej części konkursu, do którego skarżący zgłosił swoją kandydaturę, ogłoszenie wymagało dodatkowo, aby trzy lata doświadczenia pozostawały w związku z charakterem stanowiska, którego dotyczył konkurs.

Skarżący, który posiadał bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe w różnych instytucjach europejskich, podnosi na poparcie swojej skargi, że ogłoszenie o konkursie było niezgodne z prawem i naruszało art. 27 regulaminu pracowniczego oraz zasady równego traktowania i niedyskryminacji. Według niego nic nie uzasadniało wymogu doświadczenia zawodowego nabytego wyłącznie w ramach Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i/lub Komitetu Regionów, z wyłączeniem innych instytucji europejskich.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.