Sprawa T-189/03: ASM Brescia v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.180.40/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 sierpnia 2009 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 czerwca 2009 r. - ASM Brescia przeciwko Komisji

(Sprawa T-189/03)(1)

(Pomoc państwa - System pomocy przyznanej przez władze włoskie niektórym przedsiębiorstwom użyteczności publicznej w formie zwolnień podatkowych i pożyczek o preferencyjnym oprocentowaniu - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem - Skarga o stwierdzenie nieważności - Indywidualne oddziaływanie - Dopuszczalność - Artykuł 87 ust. 3 lit. c) WE - Artykuł 86 ust. 2 WE)

(2009/C 180/72)

Język postępowania: włoski

(Dz.U.UE C z dnia 1 sierpnia 2009 r.)

Strony

Strona skarżąca: ASM Brescia SpA (Brescia, Włochy) (przedstawiciele: F. Capelli, F. Vitale i M. Valcada, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel: V. Di Bucci, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie nieważności art. 2 i 3 decyzji Komisji 2003/193/WE z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie pomocy państwa w formie zwolnień podatkowych i pożyczek na preferencyjnych warunkach przyznanych przez Włochy na rzecz przedsiębiorstw użyteczności publicznej z przewagą kapitału publicznego (Dz.U. 2003, L 77, s. 21).

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) ASM Brescia SpA pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję.

______

(1) Dz.U. C 184 z 2.8.2003.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.