Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.378.30/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 9 września 2020 r. - Glaxo Group/EUIPO (odcień koloru fioletowego)
(Sprawa T-187/19) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie unijnego znaku towarowego tworzonego przez odcień koloru fioletowego - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 - Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania - Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2020/C 378/36)

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Glaxo Group Ltd (Brentford, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister i R. Jacob, solicitor)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: S. Hanne i H. O'Neill, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 15 stycznia 2019 r. (sprawa R 1870/2017-1), dotyczącą wniosku o rejestrację oznaczenia tworzonego przez odcień koloru fioletowego jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Glaxo Group Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 172 z 20.5.2019.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.