Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.161.34/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 maja 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 21 marca 2017 r. - PlasticsEurope/ECHA
(Sprawa T-185/17)

Język postępowania: angielski

(2017/C 161/48)

(Dz.U.UE C z dnia 22 maja 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: PlasticsEurope (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci R. Cana, E. Mullier i F. Mattioli)

Strona pozwana: Europejska Agencja Chamikaliów

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- uznanie skargi za dopuszczalną i zasadną;
- stwierdzenie nieważności decyzji ECHA opublikowanej w dniu 12 stycznia 2017 r. dotyczącej umieszczenia bisfenolu A na kandydackiej liście substancji w celu objęcia zgodnie z art. 59 rozporządzenia REACH procedurą uzyskania zezwolenia jako substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy;
- obciążenie ECHA kosztami postępowania; oraz
- podjęcie dalszych wymaganych środków prawnych.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący tego, że sporna decyzja narusza art. 2 ust. 8 lit. b) rozporządzenia REACH
- Zaskarżona decyzja narusza art. 2 ust. 8 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. 2006 L 396, s. 1, zwanego dalej "rozporządzeniem REACH"), gdyż zastosowania półproduktu są wyłączone z całego tytułu VII zgodnie z art. 2 ust. 8 lit. b) rozporządzenia REACH, a zatem pozostają poza zakresem stosowania art. 57 i 59 oraz poza zakresem udzielania zezwoleń.
2. Zarzut drugi dotyczący tego, że zaskarżona decyzja narusza zasadę proporcjonalności
- Skarżący twierdzi, że zaskarżona decyzja narusza zasadę proporcjonalności, gdyż umieszczenie zastosowań półproduktu na kandydackiej liście wykracza poza to, co jest odpowiednie i konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu i nie jest najtańszym środkiem, z którego mogła skorzystać Europejska Agencja Chemikaliów.
3. Zarzut trzeci dotyczący tego, że pozwana dopuściła się oczywistego błędu w ocenie, gdy nie uwzględniła pozostającej do jej dyspozycji informacji wskazującej na stosowanie BPA jako półproduktu.
- Europejska Agencja Chemikaliów nie uwzględniła informacji udostępnionej na mocy rozporządzenia REACH w aktach załącznika XV w odniesieniu do BPA.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.