Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.25

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Postanowienie Sądu z dnia 13 marca 2020 r. - Jalkh / Parlament
(Sprawa T-183/19) 1

[Skarga o stwierdzenie nieważności - Prawo instytucjonalne - Zmiany do regulaminu Parlamentu - Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych - Uchybienie wymogom formalnym - Artykuł 76 lit. d) regulaminu postępowania - Legitymacja procesowa - Brak bezpośredniego oddziaływania - Brak indywidualnego oddziaływania - Akt regulacyjny - Środki wykonawcze - Niedopuszczalność]

Język postępowania: francuski

(2020/C 175/33)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Francja) (przedstawiciel: adwokat F. Wagner)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: S. Alonso de León i T. Lukácsi, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniesiona na podstawie art. 263 TFUE skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu P8_TA(2019)0046 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie poprawek do Regulaminu Parlamentu mających wpływ na tytuł I rozdziały 1 i 4, tytuł V rozdział 3, tytuł VII rozdziały 4 i 5, tytuł VIII rozdział 1, tytuł XII, tytuł XIV oraz załącznik II [2018/2170(REG)].

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Jean-François Jalkh zostaje obciążony kosztami postępowania.

1 Dz.U. C 182 z 27.5.2019.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.