Sprawa T-183/17: Menta y Limón Decoración v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.200.38/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 czerwca 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 24 kwietnia 2018 r. - Menta y Limón Decoración/EUIPO-Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (Przedstawienie mężczyzny w stroju regionalnym)
(Sprawa T-183/17) 1

{Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Graficzny unijny znak towarowy przedstawiający mężczyznę w stroju regionalnym - Artykuł 53 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Zakaz używania unijnego znaku towarowego na podstawie prawa krajowego - Stosowanie prawa krajowego przez EUIPO}

Język postępowania: hiszpański

(2018/C 200/48)

(Dz.U.UE C z dnia 11 czerwca 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Menta y Limón Decoración, SL (Argame, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat E. Estella Garbayo)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: początkowo S. Palmero Cabezas, następnie J. Crespo Carrillo, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO był również, interwenient przed Sądem: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de La Palma, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat J. Sanmartín Sanmartín)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 9 stycznia 2017 r. (sprawa R 510/2015-4) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Menta y Limón Decoración a Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

Sentencja

1)
Skarga zostaje w części odrzucona, a w pozostałej części oddalona.
2)
Menta y Limón Decoración, SL zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 151 z 15.5. 2017.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.