Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.39/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 19 czerwca 2019 r. - L'Oréal/EUIPO - Guinot (MASTER DUO)
(Sprawa T-182/16 RENV) 1

(Znak towaro wy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MASTER DUO - Wcześniejszy g raficzny krajowy znak towarowy MASTERS COLORS PARIS - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Język postępowania: francuski

(2019/C 305/46)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: L'Oréal (Paryż, Francja) (przedstawiciele: adwokaci T. de Haan i P. Péters)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: D. Hanf, pełnomocnik)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Guinot (Paryż, Francja) (przedstawiciel: adwokat A. Sion)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 23 lutego 2016 r. (sprawa R 2916/2014-5) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Guinot a L'Oréal.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) L'Oréal zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 222 z 20.6.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.